I forbindelse med utbygging av ny fire felts vei mellom Oslo og Stavanger, så er turen kommet til strekningen Arendal - Grimstad. De ansvarlige for utbyggingen, Nye Veier, sier at å oppgradere denne strekningen ikke vil gi samfunnsøkonomisk gevinst — selv ved de mest optimistiske prognoser for økt biltrafikk. Til tross for dette skal strekningen utbygges.

Arendal kommune har lagt ned stor innsats for at utbyggingen skal resultere i minst mulig inngrep. Det er alle innbyggere godt fornøyd med.

Jeg er blant de som mener at at veiene må være trafikksikre, men jeg mener også at vi må være forsiktig med hvordan vi bruker fellesskapets penger. Vi må også være forsiktige med å bygge ned naturen. Forut for fremlegging av forslag til kommunedelplan, så sendte jeg Nye Veier og samtlige politiske partier i Arendal og Grimstad noen alternative tanker [1] rundt E18 utbyggingsløsninger i en e-post. Sett i lys av Nye Veiers oppdrag, metodikken som brukes for å løse dette og lovnaden om samfunnsøkonomisk gevinst (bare ikke strekningen Arendal-Grimstad) med 4-felt 110 km/t stamveg så forventet jeg ikke (og fikk ikke) svar på denne e-posten. Det bekymrer meg fremdles litt at det virker som om det er lite fokus på hvordan ny E18 konkret skal gi gevinst for Arendal.

Jeg tror at de halve kryssløsningene ikke er optimale for logisk tilgang til Stoa og Arendal forøvrig, men jeg kan leve godt med både et halvt og et helt kryss på Asdal og nøyer meg derfor med å gi et høringsinnspill på Kommunedelplanen rundt plassering av E18 rundt Rannekleiv [2].

[1] Det foreløpige e-post innspillet, med alternative tanker, til politikere og Nye Veier.
[2] Høringsinnspill til kommunedelplanen om E18 plassering på Rannekleiv.